اسامى 343 زندانى ضد امنیتى که امروز آزاد می‌شدند.( 290- لفته سواری و اهوازی ها

اسامى 343 زندانى ضد امنیتى که امروز آزاد می‌شدند.

نام روزنامه:رستاخیز 

روزشمار:1357/05/27 

تاریخ انتشار:1356/05/24 

 

اطلاعیه زیر از طرف اداره دادرسی نیروهای مسلح شاهنشاهی انتشار یافت. به فرمان مطاع مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشتاران به مناسبت سالرو قیام ملی 28 مرداد (28 ره) 343 تن از کسانی که به اتهام اقدام علیه امنیت کشور و 229 تن از کسانی که به اتهامی مختلف دیگر در دادگاههای نظامی محکوم شده‌اند از زندان آزاد می شدند. فرمان مطاع مبارک ملوکانه جهت اجرایه زندانهای کشور ابلاغ شد تا این محکومان را روز 27 مرداد 1357/05/27 از زندان آزاد کنند. اسامی زندانیان مشمول مراحم به این شرح است : 1- یوسف نظری 11-محسن حیدری 2- مصطفی جمشیدی گوهی 12 -علی عرب 3- میرمحمد نجفی 13 -کاظم مهدی پوربازکیائی 4- محمد نژاد ملایری 14 - سید حسین شیرو خورشیدی 5-محمد دره شورزاده 15- غلامعباس نجار 6-عبدالله زهرا سواری 16-مسعود مجیان 17- مرتضی محمد حسین تجرانی 18-محمد کارازه 7-سهراب عبادی 19-حسین ابتدائی 8-عبدالعی سواری 20-علی اصغر احمدی 9-محسن اکبر شریف آبادی 20-منصور عرفان 21- محمد جواد احمدی 32- باقر باقری نژاد 22- حمید عباس دو گل سرا 33- محمد باقر محمودی 34 - حسن زنده دل 23-حسین عبداللهی 35- سید محمد جواد سجادی 24- هرمز خصومی 36- سینا دهدشتی 25- مسعود سادات موسوی 37- شنان سواری 26- میرعلی حسین 38-محمد شاطری 27- عباسقلی رستمی 39-حسین علیمحدمی 28- جلال رمضانی نهین 40-قاسم حیدری 29- احمد حیب اللهلی نجف آبادی 41- کریم رمضانی 30- یدالله نجات بخش 31- علی حاج حسین 42- محمد رضا کامرانی 59- عزیز سواری 43- معسود یک کلام کاشانی 60- سالم حیدری 44- مجلس سواری 61- ستاره حیدری 45- عزت الله شعاعی 62- محمدباقر شریعتمداری 46- محمد حسین جلالی 63- سعید اسدی تاری 47- عبدالله فلاحی 64- سید علی موسوی 48-برات الله دلیری 65- قربانعلی عرب لاریمی 49 - سوار سواری 66- محسن توکلی 67- سیروس عاشوری اشکلک 50-خضور هیلچی 68- حمید عوطری علی زاده 51- همایون دهقان 52- علیرضا دهقان 69- سعید حماری 53-روشنک قائم مقامی 70-جعفر حسین چی قره آقاج 54- یاسمن بیانی 71- معصومه (میهن) محتاج 55- داریوش رضوان 72- خلف سعیدی 56- فتاح شادمان 73- علی عباس حیدری اصلانی 57- محمد توکلی پنیری 74 - محمد مینا 58- غلامعلی خلدی فراز 75- اسحق تقویان اشکاری 76-کریم چهار باشیان 86- سفر سرمستی 77-علی نادر پور 87- محمد جواد عطار لمراسکی 78- محمد کجوئی 88- اکبر فیضی 79-عباس حیدری 89- عبدالکاظم مجدی (عبدی) 80- منصوره کاویانی 90- مصطفی ثباتی 81- عماره حیدری 91- علی نیروئی 82- عمار حیدری 83- طاهر هیلچی 92- محمد اسلامی امیرآبادی 84- والی‌طرفی(عیلچی) 93- عضبان شیخ زامری 85- داود اسعدی خامنه أی 94- جواد سجادیان 95- محمد علی فلاح 96- سیاب خرباوی 113 - هاشم ساعدی 97- اسماعیل شمس الدینی 114- عبود کور شاوی 98- سید محسن میرنوراللهی 115 - جاسب نیسی 99- رضا علی بابائی 116- بریت سواری 100- احمد بهزاد 117 - محمد رحیم جراحی 101- سید محمد خوئینی 118- سید جلال حسین نژاد مامانی 102- اسماعیل شمس‌الدین 119- سید موسی موسوی 103 - سید محسن میر نوراللهی 120- محمد سواعدی 104-علی هدایت پور 121- سید جبار موسوی الکذابه 105-علی زارعیان 122- عیدان سواعدی 106-شهاب نوری 123- عبدالعباس سواعدی 107-حسین سامعی 124- کاظم ساعدی 108-سواری سواعدی 125- کاظم چنانی 109- کاظم سواعدی 126- حسین حواثی 110- دبیس ساعدی 127- صریح جاری نژاد 111- قاسم سیخراوی 128- زایر علی راشدی 112-دوای سواعدی 129- فرحان سلیمانی 130-عبدعلی سواعدی 140- مولا کروشاوی 131- خزعلی خزعلی پور 141 - رحیم سواعدی 132-عبدسیخروی 142- حاجیم سواعدی 133- طالب ساعدی 143- سید کاظم موسوی 134-ستار کروشاتی 144- قاسم سیخراوی 135- عبدالزهرا سوادعی 145- غزال سیلمانی 136-رحیم سواری 146 - میلحه مرتضوی امامی زواره 137- خلیل سیخروای 147- محمد کفائی زنده دل 138-مطرود سواعدی 148- مهرداد مفیدی شیرازی 139-جبار سواعدی 149 - هوشنگ بادان فیروز 150 سید ابراهیم جوادی 167- نعمت اله ایوز محمدی 151- شهاب الدین علی بخشش 168- علی اضغر زیارانی 152- سعید صمد زاده جدیدی 169- محمود صابر همیشگی 153- محمد حسین مجریی تبریزی 170- رمضان حاج مشهدی 154-روح الله شاه محمدی 171- محمد جلایر 155- شهرام قنبری 172- حسن مافی 156-ناصر کروشانی 173- علیحمد (غریب) لشکری 157- صرحان ناصری 174- مرتضی ماهرویان 158بهرام حکیمی 175- محمدحسن جمشید گوهری 159-بهرام حکیمی 176- صفر احمدی 160- مهدی داربر 177- محمدرضا فاطوری‌فر 161- علیرضا رئیس 178- مهدی گچ کار 163- برخوردار 179 - فریدون ترگل 164- باجلان فرخی 180- منوچهر محمدی تهرانی 165- حجت محمدی 181- منیژه بوستان 166- فرج اله آقا زاده 182 - فاطمه داعی الاسلام 183- عبدالرضا بهرامی 184- محمد زرین کاشی 194-پرویز شریف زاده 185-عبدالله افشار قصر 195- محمد حسین رضوانیه 186-جعفر درویشیان 196-پرویز اندیشه 187- مهناز مایلی 197- ابوالقاسم صادقی نژاد 188- محمود توفیقیان 198-قدرت الله خطری 189-محمدرضا محرمی زمانی 199- حسن قربانی 190- سیده سلامه زمانی 200- بیت الله عیر میزائی 191- سعید کاوی 201- علی مرادی 192- سعید آبه‌دار 202 سید جعفر موسوی حروگانی 193-حسین محمد ابراهیم بیک 203- اکبر حمید زاده گلیوی 204-عبدالله رضوی عمادی 222- محمد حسن مرادی 205-اعظم علانی طالقانی 223-اصغر وصالی تهرانی 206-محمد باقر دهقانی 224- مهدی ابراهیم زاده اصفهانی 207-علی سبزعلی 225- سید محسن قریشی نجف‌آبادی 208-ضرار زاهدیان 226- حسن زنده دل 209-داود بلند همت تهرانی 227-محمد حسین بیدمشگی 210-محمد پرتو اعظم 228- عبدالرحیم شریفی 211-علامحسین حقانی 229- کیومرث چشیانی 212-اسداله لاجوردی 230- سیدجواد شریفی 213-اسدالله بادامچیان 231- علی‌اکبر ولی اللهی 214-اسماعیل ملائی 232- علی شریعت دهاقانی 215-حسن آقابیکی 233- براتعلی فرهادی 216-عبدالعلی فرزام 234- عبدالحمید توسرکانی 217- محمد حسن ماوانی 235- حبیب اله عبداللهی 218- مخمد داود آبادی مهرآئین 236- علی سلیمانی گرگانی 219- محمد مهدی نیکخواه 237- محمد احمدی 220- بتول فقیه دزفولی 238- حسن قاسمی 221- ابوالحسن فلاح بداشتی 239- رحیم کریمی 240-مصطفی هاشمی 240- رمضانعلی سعادت 241-علی عسکر اولادی 251- مجتبی ساجدی 242-احمد نکوصالح 252-ناصر رهبانی مهرام 243-حسن امیدوار ذزفولی 253- محمد تقی همتی 244-مهرداد کشاورزی 254-مرتضی اعظمی لرستانی 245-کریم رحمان نسب امیری 255-محمد علی قریشی 246-محمد ساجدین 256- مصطفی هیاتی 247-یدالله کیانفر 257- حبیب ایمانی 248-محمد الوند 258- حسن خوش قلب 249- قشم احمدی 259- حسن دیناروند 240- مصطفی هاشمی 250- رمضانعلی سعادتی 241- علی عسکراولادی 251- مجتبی ساجدی 242- احمد نکو صالح 252- ناصر رهبانی مهرام 243- حسن امیدوار دزفولی 253- محمد تقی همتی 244- مهرداد کشاورزی 254- مرتضی اعظمی لرستانی 245- کریم رحمان نسب امیری 255- محمد علی قریشی 246- محمد ساجدیان 256- مصطفی هیاتی 247- یدالله کیانفر 257- حبیب ایمانی 248- محمد الوند 258- حسن خوش قلب 249- قشم احمدی 259- حسن دنیاروند 260- جواد زیوردار 277- محمد عباسیان 261- مصطفی حصاری 278- حسین از رحیمی همدانی 262- کامل چنانی 279- سامی شهین نژاد 263- عبدالکریم حمزه 280- فریدون طوبی 264- محسن سبزعلی 281- حسن کاظمی باغ بیدی 265-جمال ملا ابوبکر مروتی 282- سیف اله فلاح نژاد 266- صالح افزوغ حوائدی 283- حاج قادر منوچهری 267- والی سعیدی سخیراوی 284-یوسف اسدی 268-عطیه سیخراوی طرفی 285- حسین گلزابی 269- نبات راشدی 286- حبیب الله 270-ابراهیم علائی 287-محمد علی پیرا 271- هلاکو سلیمانی 288- عشقلی امامی 272- سیدجلال حسین 289- مسیح اله ذوالقدری 273- مصطفی نائنیان 290- لفته سواری 274- سیمین نهاوندی 275- طاهره ایلخانی 291- عبدالجلیل سخیراوی طرفی 276- منوچهر طالب پور 292- علی آل ناصر 293- ایوب محمدی پور 294-محمد رضا عمواوغلی طبری 304- کاظم هیلچی 295- علی احمد 305- طالب سواری 296-عزیزآقائی 306-عبدالزهرا حمادی 297-حذر عثمانی 307- عبدالله ساده سواری 298-حسن شیخه أی 308-نمانم سواری 299-سهراب لهونی 309- عزیز ساعدی 300- محمد امین لهونی 310- سید ضیاءالدین تنکابنی 301-علیجان دست 311- اسماعیل حکمران 302-سیدطعمه موسوی 312- سید حبیب ام علوی 303-فارس طبی زاده 313- محمد رضا علیخانی 314- حسین پیر محمدی 331- سیف اله برجدی 315- میریوسف علوی 333- یوسفعلی شکری 316- علی آذین 333- عباس شوشتری رضوانی 317-مظفر شخصی مددی 334- کاظم هیلچی 318-محمد خاکی جوان 335- محمدرواخواه 319- میر هدایت زمانی ثانی 336- تقی جوانمردی 320-امیر طهماسب ساکی 337- مهراب پهلوی 321-جعفر گلشاهی 338-حسین پیشه أی‌‍ 321- محمد سالم 339- رحیم کریمی 322-جلیل سالم 340- محمد نوروزی 324- لادن بیاتی 341- رستم حیدر پور 325- رحمن رحیم زاده 342-محسن عظیم زاده تهران 326- محمد حسین پور 327- مسعود نوعی 328- طالب تمیمان 329- محمد حسن رمضان پور 330- کمال اصفانیان                

  www.22bahman.ir

/ 1 نظر / 146 بازدید
niloofar

بووووووووووووووووووووووووووم ب ترکوندين با وبتون[ماچ][قلب][دست][زبان] اگه دوست داشتين افتخار بدين به منم سري بزنين